Zmluva o sprostredkovaní

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 642 a nasl. Obchodného zákonníka zákon č. 513/19­91 Zb. v znení

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

 

Záujemca:

Obchodné meno/Názov: MLMshop.sk s.r.o.

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka č: 31766/P

 

Miesto podnikania/Sídlo: 059 12  Švábovce 293

IČO: 48 254 096

DIČ: 212 010 8639

Číslo účtu: SK19 0200 0000 0035 4067 2653

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

 

(ďalej aj ako „záujemca“)

 

a

 

Sprostredkovateľ:

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého pobytu:

Číslo účtu:

(ďalej aj ako „sprostredkovateľ“)

 

(Záujemca a sprostredkovateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

 
Článok I

Predmet zmluvy

 

 1. Predmetom zmluvy je záväzok sprostredkovateľa, že bude vyvíjať počas platnosti tejto zmluvy, činnosť smerujúcu k tomu, aby mal nový zákazník ním získaný záujem nakupovať v eshope na stránke www.mlmshop.sk, predmetom ktorej je všetok tovar a služby ponúkané na tejto stránke (ďalej aj ako „sprostredkúvaná zmluva“).
 2. Predmetom sprostredkovania je tovar a služby ponúkané na stránke www.mlmshop.sk.

 

Článok II

Práva a povinnosti sprostredkovateľa

 

 1. Všetky náklady spojené so sprostredkovaním sprostredkúvanej zmluvy hradí sprostredkovateľ.
 2. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho registráciu na stránke www.mlmshop.sk a uzavretí zmluvy sprostredkovaní.

 

Článok III

Práva a povinnosti záujemcu

 

 1. Záujemca súhlasí s tým, aby sprostredkovateľ vyvíjal činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mohol uzavrieť sprostredkúvanú zmluvu s fyzickou, alebo právnickou osobou, ktorá  bude spĺňať všetky podmienky požadované legislatívou SR pre uzatvorenie sprostredkúvanej zmluvy.
 2. Záujemca sa zaväzuje za nákupy registrovaných zákazníkov na stránke www.mlmshop.sk, ktorého vyhľadal a preukázateľne zabezpečil sprostredkovateľ, uhradiť sprostredkovateľovi províziu podľa čl. IV ods. 2 tejto zmluvy.
 3. Záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti, ktoré majú pre predmet sprostredkúvanej zmluvy rozhodujúci význam.

 

Článok IV

Provízia za sprostredkovanie

 

 1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v prípade, že ním získaný zákazníci (1 línia), alebo nimi získaný zákazníci (2 línia), alebo nimi získaný zákazníci (3 línia), alebo nimi získaný zákazníci (4 línia), alebo nimi získaný zákazníci (5 línia) urobia na stránke www.mlmshop.sk nákup. Nákup je uzavretý pripísaním platby za kúpený tovar alebo služby na účet číslo  SK19 0200 0000 0035 4067 2653
 2. Za získaných zákazníkov, ktorý na stránka www.mlmshop.sk nakupia a zaplatia za tovar alebo službu sa záujemca zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi províziu vo výške:
 • 2% z marže (rabatu) z nákupu zákazníkov v 1 línii,
 • 2% z marže (rabatu) z nákupu zákazníkov v 2 línii,
 • 2% z marže (rabatu) z nákupu zákazníkov v 3 línii,
 • 2% z marže (rabatu) z nákupu zákazníkov v 4 línii,
 • 2% z marže (rabatu) z nákupu zákazníkov v 5 línii,

 

 1.  Sprostredkovateľovi vzniká nárok na odmenu aj v prípade že ním získaný zákazníci v 1,2,3,4 a 5 línii si na stránke www.mlmshop.sk zakúpia balíček v hodnote 100,- eur, ktorý obsahuje 1 podiel a 100 klikov určených do klikačky.
 2. Za týchto zákazníkov získava odmenu vo forme ďalšieho podielu, ale len v tom prípade, že už vlastní minimálne jeden platný podiel. Finančná odmena za podiely sa vyrátavajú na dennej báze nasledovné. 15% z denného zisku (marže, rabatu) sa vydelí počtom všetkých existujúcich podielov čím získame dennú hodnotu za jeden podiel v danom dni a sprostredkovateľovi bude na jeho konto pripísaná odmena za každý podiel, ktorý momentálne vlastni.
 3. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú províziu, oddelene za zákazníkov a za podiely, na základe tejto zmluvy, s ktorou súhlasil a potvrdil svojou registráciou, vždy 20-tého na účet, ktorý uviedol v registrácii v prípade, že je vyššia ako 50,- eur. V prípade, že je odmena nižšia ako 50,- eur, bude akumulovaná do ďalšieho mesiaca až kým nedosiahne požadovanú minimálnu výšku.
 4. Sprostredkovateľovi bude provízia odrátaná (stornovaná) v prípade, že ním získaný zákazník vráti tovar s nárokom na vrátenie peňazí podľa platného obchodného zákonníka. V tom prípade budú všetky pripísané provízie vyplývajúce z tohto nákupu odrátané (stornované) v plnej výške všetkým, ktorým bola pripísaná.

 

Článok V

Trvanie a ukončenie zmluvy

 

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť kedykoľvek ukončená na základe vzájomnej dohody.
 3. Sprostredkovateľ je oprávnení vypovedať zmluvu písomne, bez udania dôvodu. Záujemca môže vypovedať zmluvu, len v prípade hrubého porušenia pravidiel slušného obchodovania a správania, alebo ohovárania a šírenia zlého mena spoločnosti.  Výpovedná lehota je 1 mesiac od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
 4. Výpoveď sa považuje za doručenú dňom:
  1. osobného prevzatia proti podpisu na kópii písomnosti,
  2. doručenia zásielky poštou formou doporučenej zásielky.
 5. Ak nebolo možné doručiť písomnosť poštou z dôvodu, že adresát nie je zastihnuteľný, na adrese uvedenej v registrácii sprostredkovateľa, doručovacia pošta zásielku uloží a vyzve adresáta vhodným spôsobom aby si písomnosť vyzdvihol. V prípade, že adresát na výzvu pošty zásielku neprevezme, pošta vráti zásielku späť odosielateľovi. V takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát o doručovaní zásielky poštou nedozvedel.

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba písomnou formou, na základe dohody oboch zmluvných strán.
 3. Ukončením platnosti tejto zmluvy zaniká nárok na vzájomné vysporiadanie podľa čl. IV tejto zmluvy.
 4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
 5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom registrácie sprostredkovateľa na stránke www.mlmshop.sk.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu sprostredkovateľ potvrdzuje registráciu na stránke www.mlmshop.sk a záujemca registráciu prijíma.

Je pyramída a pyramída

Čo sú podielnici a ako im vynáša ich investícia

Ako u nás môže zarábať každý