Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky MLMshop.sk s.r.o.

 

1.Úvodné ustanovenia

1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou MLMshop.sk s.r.o. so sídlom 059 12  Švábovce 293, IČO: 48 254 096, DIČ: 2120108639, IČ DPH: nie sme platcami, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31766/P (ďalej aj „MLMshop.sk“ alebo „predávajúci“), a právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi odoberajúcimi od MLMshop.sk tovar na účely podnikania a osobnej spotreby.

1.2.Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi MLMshop.sk ako predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa týkajú kúpy tovaru a služieb od spoločnosti MLMshop.sk.

1.3.Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného MLMshop.sk uzavretá podľa ustanovení článku 2. týchto VOP.

1.4.Registráciou na stránke www.mlmshop.sk každý registrovaný zákazník súhlasí s týmito Všeobecnými obchodný podmienkami a zo Sprostriedkovateľskou zmluvou. Každý novoregistrovaný zákazník má s nami podpísanú sprostredkovateľskú zmluvu na základe ktorej sa bude vyplácať odmena.

 

2.Objednávanie tovaru

2.1.Objednávanie tovaru sa realizuje formou vystavenia objednávky kupujúcim a jej odoslania predávajúcemu, a to e-mailom, faxom, prostredníctvom eshopu alebo prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho. Objednávka kupujúceho musí byť akceptovaná predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne.

2.2.Aby mohla byť objednávka akceptovaná, musí obsahovať všetky potrebné údaje:

obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO alebo identifikačné číslo známe v štáte registrácie ak bolo pridelené (v prípade registrácie zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby), telefonický kontakt, adresu dodania a spôsob dodania tovaru v rámci systému, v ktorom tovar objednal, jednoznačnú špecifikáciu tovaru, a požadované množstvo.

2.3.Objednávka kupujúceho sa stáva pre kupujúceho záväznou okamihom jej odoslania, pričom kupujúci nie je oprávnený zrušiť alebo odvolať objednávku po jej akceptácií predávajúcim. Kúpna zmluva vzniká okamihom akceptácie objednávky zo strany predávajúceho.

2.4.Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje, že akceptuje výšku cien za tovar a služby, Všeobecné obchodné podmienky, Zmluvu o sprostredkovaní, Kúpnu zmluvu a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.

 

3.Dodanie tovaru

3.1.Predávajúci doručí tovar podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností predávajúceho  zvyčajne do desiatich pracovných dní, a to spôsobom a na adresu, ktorú určí kupujúci v objednávke. V prípade, že predávajúci si je vedomý možnosti neskoršieho dodania tovaru, upozorní kupujúceho na túto skutočnosť. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si náhradu škody z prípadného omeškania v dodaní tovaru predávajúcim.

3.2.Za splnenie objednávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu dodania, resp. do skladových priestoroch kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, montáž a vynášanie tovaru. Tieto služby nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list (pokiaľ ho vyžaduje výrobca).

3.3.Kupujúci je povinný od predávajúceho alebo od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu vyplývajúcom z uzavretej kúpnej zmluvy. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až úplným zaplatení kúpnej ceny tovaru.

3.4.Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezodkladne odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru. V prípade prevzatia zjavne poškodeného alebo nefunkčného tovaru je kupujúci povinný postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý definuje všetky náležitosti uplatnenia záručných nárokov kupujúceho. Reklamačný poriadok predávajúceho je uvedený na webovej stránke predávajúceho.

3.5.Dodanie tovaru pre kupujúceho môže byť predávajúcim pozastavené v prípade, keď kupujúci má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti dlhšie než 5 dní. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach a dodanie tovaru bude predávajúcim uskutočnené až po úhrade všetkých faktúr po lehote splatnosti.

 

4.Kúpna cena

4.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, cenu doplnkových služieb (preprava, dobierka atď.) a príslušnú DPH podľa predávajúcim akceptovanej objednávky, t. j. podľa podmienok uzavretej kúpnej zmluvy. Kúpna cena doplnkových služieb zodpovedá platnému cenníku tovaru a služieb uvedených na webovej stránke predávajúceho.

4.2.V cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky a pod. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej v týchto VOP alebo v kúpnej zmluve nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať všetky bankové poplatky.

 

5.Platobné podmienky

5.1.Spôsob platby za objednaný tovar závisí od požadovaného spôsobu prepravy tovaru na miesto dodania:

5.2.Platba vopred - platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech kupujúceho. Po úhrade príslušnej zálohovej faktúry je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že zálohová faktúra nie je do 5 pracovných dní od jej vystavenia uhradená, predávajúci objednávku zruší a tovar uvoľní k dispozícii ďalším kupujúcim.

5.3.Dobierka – dodanie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskych alebo poštových služieb, pričom kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu kuriérovi priamo pri prevzatí tovaru.

5.4.Ak osoba oprávnená prevziať zásielku odmietne bez udania dôvodu uhradiť kúpnu cenu alebo nie je možné zásielku doručiť (adresát nezastihnutý napriek telefonickým a iným urgenciám, odmietnutie prevzatia atď) je predávajúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 200,00€. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým predávajúcemu vznikla.

5.5.V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Pri platení kúpnej ceny za objednaný tovar je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol číslo príslušnej faktúry predávajúceho. Ak v dôsledku neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia variabilného symbolu dôjde k nesprávnemu zúčtovaniu platby, kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci sa dostáva do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar.

 

6.Osobitné podmienky

6.1.V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

6.2.Predávajúci je oprávnený započítať akékoľvek aj nesplatné pohľadávky voči pohľadávkam odberateľa. Kupujúci nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho oprávnený postúpiť (alebo inak previesť) akékoľvek práva alebo povinnosti z uzavretých kúpnych zmlúv.

 

7.Ochrana osobných údajov a BackOffice

7.1. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v registrácii a v objednávke kupujúceho a v dokladoch a dokumentoch prípadne vyhotovených v súvislosti s uzavretím a plnením kúpnej zmluvy. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť osobných a kontaktných údajov uvedených v objednávke a v ostatnej ním poskytnutej dokumentácii.

7.2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe patriacej do medzinárodnej skupiny spoločností, do ktorej patrí predávajúci, a tiež s ich sprístupnením externým poradcom predávajúceho, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti (audítori, advokáti a pod.)

7.3. Zákazník súhlasy aby mu na základe registrácie bol pridelený BackOffice, v ktorom bude mať kompletný prehľad o svojich nákupov, zákazníkov, podielov, klikov, kredite a odmene.

7.4. Registrovaný zákazník súhlasy, že jeho BackOffice môže spoločnosť zrušiť bez nároku na ďalšie odmeny po dobe 36 mesiacov bez aktivity. A spoločnosť MLMshop.sk s.r.o. si vyhradzuje nárok na zrušenie každého BackOfficu po 36-ich mesiacov bez aktivity. Aktivita znamená prihlásenie sa pod svojim nickom a heslom do svojho BackOfficu. Neaktívny BackOffice znamená, že od posledného prihlásenia ubehla doba dlhšia ako 36 mesiacov.

 

8.Zákaznici a odmena za nákup zákazníka

8.1. Zákazník je každý zaregistrovaný kupujúci, ktorý sa zaregistruje na stránke MLMshop.sk

8.2. 10% z marže ide na vyplácanie odmeny zákazníkom. Každý zákazník ma vlastný link, cez ktorý sa môžu registrovať ľudia pod neho. Z nákupov týchto registrovaných zákazníkov má ich získateľ Odmenu. Províziu má aj zo zákazníkov, ktorých registrujú ním získaný zákazníci až do 5 línie a to nasledovne:

2% z marže resp. rabatu z prvej línie

2% z marže resp. rabatu z druhej línie

2% z marže resp. rabatu z tretej línie

2% z marže resp. rabatu zo štvrtej línie

2% z marže resp. rabatu z piatej línie

SPOLU: 10% z marže do piatich línii

8.3. Odmena z nákupu zo získaných zákazníkov sa vypláca vždy 20. v mesiaci. Vypláca sa iba odmena vyššia ako 50,- eur. Nižšia Odmena bude prenesená do nasledujúceho mesiaca.

8.4. MLMshop.sk s.r.o. ma nárok na vrátenie odmeny za nákup zákazníka (alebo časť odmeny za nákup) v prípade, že peniaze (alebo časť peňazí) boli vrátené späť zákazníkovi z dôvodu vrátenia tovaru.

 

9.Klikačka

9.1. Klikačka je súťaž kde si môže každý zákazník vyklikať tovar, o ktorý sa kliká, úplne zadarmo. Mesačne sa v klikačke bude klikať tovar v hodnote 10% z marže (zisku) z predchádzajúceho mesiaca.  Klikačka bude vyhlásená minimálne 7 dni pred jej spustením a  bude o tom informovaný emailom každý registrovaný zákazník 1 deň pred začiatkom klikačky  a samozrejme keď klikačka začne. Na webovej stránke www.mlmshop.sk je zobrazený časovač začiatku klikačky  a fotografia s popisom klikaného tovaru. Klikačky sa môže zúčastniť iba registrovaný zákazník po prihlásení, ktorý vlastní resp. si zakúpil kliky (100 klikov = 100 eur). Každý minutý klik sa zmení na 1 euro v kredite okrem použitých klikov víťaza klikačky. Kredit je možné minúť pri nákupe, ale iba do 50% hodnoty tovaru. Zvyšný kredit môže zákazník použiť pri ďalšom nákupe.

9.2. Počas klikačky beží časovač od 30 sekúnd k nule. Ak zákazník klikne v klikačke časomiera začne znovu bežať od začiatku takže od 30 sekúnd k nule. Počas klikačky sa zobrazuje nick posledného zákazníka, ktorý klikol a celkový počet klikov všetkých zákaznikov. Víťazom sa stáva zákazník, ktorého klik nikto nepreklikol, takže časomiera odrátala celých 30 sekúnd a skončila na nule.

 

10.Podielník

10.1. Podielnikom sa môže stať každý zákazník, ktorý si zakúpi minimálne 1 podiel na 15%-ách zo zisku a 100 klikov. Cena jedného podielu a 100 klikov je 100,- eur.

10.2. Platnosť podielu je 365 dní. Ak si podielnik kedykoľvek dokúpi ďalší podiel platnosť všetkých jeho podielov je 365 dní od posledného nákupu podielu.

10.3. Kúpou podielu sa jeden podiel (bez klikov) priráta aj maximálne piatim získateľom (max. do 5 línii nad), ale iba v prípade ak zákazníci resp. podielnici, ktorý na ten podiel majú nárok, už vlastnia minimálne jeden podiel a platnosť toho podielu je min. 0 dni, pričom platnosť podielu začne plynúť znovu od 365 dní iba kupujúcemu, ostatným ostáva platnosť nezmenená.

10.4. Po vypršaní platnosti sa počet podielov vynuluje, čiže zmení sa na 0. O tom že sa platnosť blíži k nule bude podielnik informovaný emailom 1 mesiac pred vypršaním, 7 dní pred vypršaním  a 1 deň pred vypršaním platnosti podielu. Obnoviť platnosť podielov si môže podielnik urobiť tak, že si zakúpi ďalší podiel pričom k ostatným podielom sa priráta plus jeden podiel a platnosť začne plynúť od 365 dní.

10.5. Odmena za podiely je vypočítaná denne (v noci o 3:00) a to nasledovne.  15% z dennej marže (zisku) z už zaplateného tovaru (nie z objednaného) sa vydelí počtom všetkých podielov a každému podielnikovi sa priráta k odmene hodnota jedného podielu krát počet podielov ktoré vlastní.

10.6. Provízia z podielov sa vypláca vždy 20. v mesiaci. Vypláca sa iba provízia vyššia ako 50,- eur. Nižšia provízia bude prenesená do nasledujúceho mesiaca.

 

11.Odmena za nákup

11.1.Každému zákazníkovi, ktorý na stránke www.mlmshop.sk nákupy a za tento nákup boli pripísané peniaze na firemný účet, dostane odmenu vo forme klikov do klikačky vo výške 15% z marže (zisku) a to tak, že za každé celé euro z 15-tich % z marže (zisku) bude  zákazníkovi pripočítaný jeden klik, ktorý môže použiť v klikačke a tým vyhrať klikanú vec úplne zadarmo a zároveň ho zmeniť na kredit vo výške 1,- eur a následne za to nakúpiť tovar alebo služby na stránke www.mlmshop.sk tak ako to je popísané v bode 9.Klikačka týchto Všeobecných obchodných podmienok.

11.2.Na odmenu za nákup má nárok každý zákazník, ktorý na stránke www.mlmshop.sk nákupy a za tento nákup boli pripísané peniaze na firemný účet.

11.2.MLMshop.sk s.r.o. ma nárok na vrátenie odmeny za nákup (alebo časť odmeny za nákup) v prípade, že peniaze (alebo časť peňazí) boli vrátené späť zákazníkovi z dôvodu vrátenia tovaru.

 

12.Záverečné ustanovenia

12.1.Iné podmienky alebo iné vyhradené práva kupujúceho voči týmto VOP sú platné a účinné len v prípade, ak ich predávajúci písomnou formou, s ohľadom na jednotlivú objednávku kupujúceho výslovne uznal.

12.2.Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy ani VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto zmluvy.

12.3.Tieto VOP a kúpna zmluva uzavretá na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Na rozhodovanie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúcim sa kúpnej zmluvy a VOP sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

12.4.Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými. V prípade, ak kupujúci nedoručí predávajúcemu písomné oznámenie, v ktorom výslovne uvedie, že zmenené VOP neakceptuje, platí, že kupujúci sa s VOP riadne oboznámil, bez výhrad s nimi súhlasí a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a Zmluvy o sprostredkovaní.

12.5.Podmienky odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

12.6.Každý registrovaný zákazník, ktorý súhlasil s týmito VOP, zároveň súhlasy s tým aby na jeho zaregistrované číslo účtu bola posielaná odmena, súhlasy aby mu boli na jeho email zasielané dôležité informácie, súhlasy aby jeho mobilné telefónne číslo bolo overené SMS správou a súhlasy aby mu boli zasielané SMS správy. Registrovaný zákazník udeľuje súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok.

Je pyramída a pyramída

Čo sú podielnici a ako im vynáša ich investícia

Ako u nás môže zarábať každý